Balthazar Challenges

Beskrivning

Vi arbetar tillsammans i grupper för att lösa en rad utmaningar. Bygga, lösa problem, göra större, snabbare, bättre konstruktioner, identifiera och nå ett gemensamt beslut. Vi tränar vår analys och kommunikativa förmåga.

Temat innebär också en förståelse av grundläggande teknik samt kunskaper om fysikens lagar.

Programmets syfte

  • Eleverna bygga upp lagandan med en rad aktiviteter och utmaningar som är lämpliga för många olika personligheter, bakgrunder och intressen.
  • Tyngdpunkten ligger mer på samarbete än konkurrens och att alla deltagare spelar en aktiv och viktig roll.
  • Aktiviteten kan visa att den enskilda elevens bidrag är viktigt för gruppen.
  • Eleverna blir bättre på  problemlösning och samarbete (viktiga entreprenöriella förmågor).
  • En utmärkt "kick off" -aktivitet och en chans för lärare och elever att lära känna varandra bättre.


Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11)

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvara samt utveckla sin förmåga att arbeta så väl självständigt som tillsammans med andra. Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor och eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respektera andra.

Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling. Skolan ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper som främjar företagande och innovationstänkande.

Det pedagogiska förhållningssättet handlar om att utveckla barns och elevers nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende.

I förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet kan läraren ge eleverna tillfällen att ta initiativ och ansvar möjligheter att pröva egna idéer och lösa problem uppgifter där de utvecklar sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra möjligheter att pröva egna idéer och lösa problem på ett kreativt sätt.

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.