Digital kunskap: Programmering med Micro:Bits (åk 7-9)

Beskrivning

Skolprogrammet erbjuds i tre olika steg anpassade till elevernas kunskapsnivåer. Genom de tre stegen får eleverna tillägna grundläggande datalogiska begrepp (SARA - Sekvens, Alternativ, Repetition & Abstraktion) genom olika visuella programmeringsmiljöer.

I det första steget erhåller eleverna en introduktion till Blockprogrammering samt SARA-begreppen, fokus ligger på att bekanta sig med begreppen Sekvens & Repetition. Eleverna får i en grafisk programmeringsmiljö arbeta med blockprogrammering (bl.a. i Code) för att sedan gå vidare till programmering med Micro:Bits (Uppdrag: Namnbricka & Blinkade hjärta mm.). 

I det andra steget utgår vi från de etablerade SARA-begreppen och konkretiserar dessa ytterligare (Uppdrag: Slumpspel & Meddelanden mm.). I detta steg fortsätter vi att jobba vidare med begreppen Alternativ & Abstraktion.

I det tredje steget använder eleverna de kunskaper de har tillägnat sig kring SARA-begreppen ifrån de föregående kurserna och får i en utforskande Workshop (Trafikljus, Bevattningssystem mm.) ta sig an ett antal olika programmeringsutmaningar med hjälp av Micro:Bits.

Programmets syfte

  • Att låta barnen uppleva och få erfarenhet av hur föremål kan styras med hjälp av motorer, sensorer och programmering.
  • Att väcka barnens lust och intresse och utmana stereotyper som finns kring val av yrke och fritidssysselsättningar.
  • Att öka den kommunikativa förmågan bl.a. genom att skapa och följa entydiga instruktioner.
  • Befästa grundläggande datalogiska begrepp.
  • Att utmana den kreativa förmågan i problemlösningssituationer.


Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11)

Matematik:
Digitala verktyg som stöd för lärande och problemlösning.
Grundläggande kunskaper om och i programmering.
Programmering för matematisk problemlösning.

Teknik:
Digital teknik som del i tekniska lösningar i samhället.
Digitala verktyg för teknikutveckling.
Programmering för att styra och reglera.

Svenska:
Språk och texter i digitala miljöer.
Digitala verktyg och medier för att kommunicera. 

Samhällskunskap:
Digitaliseringens betydelse för individ och samhälle.
Demokratiska och etiska perspektiv.
Kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.

Alla:
Digitala verktyg och medier som stöd för lärande.
Digitala verktyg och medier för att dokumentera, kommunicera och lösa problem.