Robot - LEGO EV3

Beskrivning

Ta makten över tekniken! Eleverna får bli aktiva utvecklare i stället för passiva användare av teknik när vi programmerar och kör med LEGO EV3-robotar. Vi tränar på datalogiska grundbegrepp inom programmering (SARA, sekvens, repetition, alternativ och abstraktion) samt på att följa instruktioner och samarbetar för att lösa olika uppdrag. Vi omsätter kreativa idéer i praktisk handling i utmaningar som går att lösa på många olika sätt. Vi kan alla vara teknikutvecklare utan att det behöver bli invecklat! Uppdragens olika nivåer illustrerar hur vi kan kommunicera med maskiner och hur de kan reagera på omgivningen och bli smartare med hjälp av sensorer.

Programmets syfte

  • Att öva sig i datalogiska grundbegrepp inom programmering, (SARA).
  • Att få utlopp för skaparlust och innovationsförmåga genom att möta utmaningar såväl inom programmering och mekanik som.
  • Att öka den kommunikativa förmågan bl.a. genom att skapa och följa entydiga instruktioner och samarbeta i par.
  • Utmana stereotyper som finns kring yrkesval och val av fritidssysselsättningar.
  • Få erfarenhet av hur styr-och reglersystem i tekniska lösningar kan kontrollera rörelse, ljud, bild och ljus.
  • Att får reflektera över hur robotar påverkar samhällsutvecklingen.


Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11)

Genom undervisningen i LEGO WeDo ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.