Skapande skola

Beskrivning

Ett program om kreativitet, skapande och glädje. I programmet får eleverna använda sin kreativitet och fantasi för att tillverka en skapelse av olika material. Vi pratar om olika tekniker, material och hur vi kan återanvända ”skräp”. Vi omsätter kreativa idéer i praktisk handling i utmaningar som går att lösa på många olika sätt. Vi kan alla vara teknikutvecklare utan att det behöver bli invecklat!

Programmets syfte

  • Att träna hur man bygger med olika verktyg och material.
  • Att öka den kommunikativa förmågan bl.a. genom skapandeprocessen.
  • Att träna den spatiala förmågan genom att göra ritningar och bygga.
  • Att utmana den kreativa förmågan i problemlösningssituationer.
  • Att ökar elevernas medvetenhet om hållbarhetsfrågor.
  • Att väcka barnens lust och intresse och utmana stereotyper som finns kring val av yrke och fritidssysselsättningar.

Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11, rev 2018 och Lpfö18) för förskola och fritidshem

Slöjdens arbetsprocesser (sid 253)
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Natur och samhälle (sid 167)
Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.