LEGO WeDo (F-åk 5)

Beskrivning

Genom att bygga färgglada figurer som både rör sig, lyser och låter får eleverna en inspirerande första inblick i programmering, mekanik och elektronik. Vi tränar på datalogiska grundbegrepp inom programmering (SARA, sekvens, repetition, alternativ och abstraktion) samt på att följa instruktioner och samarbetar för att lösa olika uppdrag. Vi omsätter kreativa idéer i praktisk handling i utmaningar som går att lösa på många olika sätt. Vi kan alla vara teknikutvecklare utan att det behöver bli invecklat!

Programmet syftar till att:

  • Att låta barnen uppleva och få erfarenhet av hur föremål kan styras med hjälp av motorer, sensorer och programmering.
  • Att väcka barnens lust och intresse och utmana stereotyper som finns kring val av yrke och fritidssysselsättningar.
  • Att öka den kommunikativa förmågan bl.a. genom att skapa och följa entydiga instruktioner.
  • Att träna den spatiala förmågan genom att tolka ritningar och bygga modeller.
  • Att utmana den kreativa förmågan i problemlösningssituationer.


Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11)

Genom undervisningen i LEGO WeDo ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. Eleverna ska uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.