Introduktion till programmering (F-åk 6)

Beskrivning

Övningar i analog programmering genomförs tillsammans i klassrummet. Eleverna får praktiskt testa och utforska datalogiska grundbegrepp inom programmering (SARA - sekvens, alternativ, repetition och abstraktion) genom övningar och lekar.

Programmets syfte

  • Att öva sig i datalogiska grundbegrepp inom programmering, (SARA).
  • Att väcka barnens lust och intresse och utmana stereotyper som finns kring val av yrke och fritidssysselsättningar.
  • Att bekanta sig med relevanta begrepp inom programmering.
  • Att öka den kommunikativa förmågan bl.a. genom att skapa och följa entydiga instruktioner.
  • Att träna den spatiala förmågan genom att tolka ritningar och bygga modeller.
  • Att utmana den kreativa förmågan i problemlösningssituationer.

Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11)

Genom undervisningen i introduktion till programmering ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att lära sig datalogiska grundbegrepp inom programmering, (Sekvens, Alternativ, Repetition och Abstraktion). Eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Förskoleklass
Språk och kommunikation
Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Natur, teknik och samhälle
Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

År 1-3      
Algebra:
Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering.
Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

År 4-6      
Algebra:
Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering.