Skapande skola (F-åk 6)

Beskrivning

Ett program om kreativitet, skapande och glädje. I programmet får eleverna använda sin kreativitet och fantasi för att tillverka en skapelse av olika material. Vi pratar om olika tekniker, material och hur vi kan återanvända ”skräp”. Vi omsätter kreativa idéer i praktisk handling i utmaningar som går att lösa på många olika sätt. Vi kan alla vara teknikutvecklare utan att det behöver bli invecklat!

Programmets syfte

  • Att träna hur man bygger med olika verktyg och material.
  • Att öka den kommunikativa förmågan bl.a. genom skapandeprocessen.
  • Att träna den spatiala förmågan genom att göra ritningar och bygga.
  • Att utmana den kreativa förmågan i problemlösningssituationer.
  • Att ökar elevernas medvetenhet om hållbarhetsfrågor.
  • Att väcka barnens lust och intresse och utmana stereotyper som finns kring val av yrke och fritidssysselsättningar.

Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11, rev 2018 och Lpfö18) för förskola och fritidshem

Förskoleklass, Fritidshem
Skapande och estetiska uttrycksformer (sid 20, 24).
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Natur, teknik och samhälle (sid 21, 24).
Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

År 1–3
Bildframställning (sid 27).
Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Tekniska lösningar (sid 293)
Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan samman fogas.

År 4-6
Teknik (sid 294).
Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Natur och samhälle (sid 166)
Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor (sid 199)
Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.