Skapande skola

Beskrivning

Ett program om kreativitet, skapande och glädje. I programmet får eleverna använda sin kreativitet och fantasi för att tillverka en skapelse av olika material. Vi pratar om olika tekniker, material och hur vi kan återanvända ”skräp”. Vi omsätter kreativa idéer i praktisk handling i utmaningar som går att lösa på många olika sätt. Vi kan alla vara teknikutvecklare utan att det behöver bli invecklat!

Programmets syfte

  • Att träna hur man bygger med olika verktyg och material.
  • Att öka den kommunikativa förmågan bl.a. genom skapandeprocessen.
  • Att träna den spatiala förmågan genom att göra ritningar och bygga.
  • Att utmana den kreativa förmågan i problemlösningssituationer.
  • Att ökar elevernas medvetenhet om hållbarhetsfrågor.
  • Att väcka barnens lust och intresse och utmana stereotyper som finns kring val av yrke och fritidssysselsättningar.

Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11, rev 2018 och Lpfö18) för förskola

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande (sid 9).

Omsorg, utveckling och lärande  (sid 14, 15).
Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
Utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik.